Uw privacy

AA Webdesign, gevestigd aan Middenhof 14, 7315CJ Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Andrea Nelisse is de Functionaris Gegevensbescherming van AA Webdesign. Zij is te bereiken via info@aawebdesign.nl

Contactgegevens:
https://www.aawebdesign.nl, Middenhof 14, 7315CJ Apeldoorn, +31 55 5788969

Persoonsgegevens die wij verwerken

AA Webdesign verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Adresgegevens

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@aawebdesign.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

AA Webdesign verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling. (gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting)
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. Wij houden bij of u de nieuwsbrief leest en bewaren uw gegevens alleen met uw toestemming . Afmelden voor onze nieuwsbrief is altijd mogelijk.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. (gerechtvaardigd belang)
  • AA Webdesign analyseert op hoofdlijnen het bezoek aan onze website. Daarbij komen geen individuele gegevens beschikbaar. (gerechtvaardigd belang)
  • AA Webdesign verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

AA Webdesign neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AA Webdesign) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

AA Webdesign bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Uw contactgegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) worden bewaard tot twee jaar nadat uw klantrelatie met ons is beëindigd of tot zeven jaar, als onderdeel van onze bewaarplicht voor de Belastingdienst. Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, bewaren wij uw adres totdat u zelf aangeeft geen prijs meer te stellen op onze nieuwsbrief via een afmelding.

Delen van persoonsgegevens met derden

AA Webdesign verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AA Webdesign blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

AA Webdesign gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AA Webdesign en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aawebdesign.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

AA Webdesign wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AA Webdesign neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@aawebdesign.nl

Deze cookies kunt u bij een bezoek aan onze website verwachten:

Naam: _ga
Vervaltijd: 2 jaar
Functie: Deze 3rd party Google Analytics persistent cookie wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden bij het verzamelen van informatie over de volgende paginabezoeken. Deze cookie helpt ons om te bepalen welke websitegebieden moeten worden verbeterd en met deze _ga cookie is het niet mogelijk voor AA Webdesign om een gebruiker persoonlijk te identificeren omdat er geen persoonlijke informatie of gegevens worden bijgehouden.
   
Naam: _gat
Vervaltijd: 1 minuut
Functie: Deze 3rd party Google Analytics sessiecookie wordt gebruikt door Google Analytics om de zoeksnelheid in de richting van hun servers te monitoren. Deze cookie helpt ons om te bepalen welke websitegebieden moeten worden verbeterd en met deze _gat cookie is het niet mogelijk voor AA Webdesign om een gebruiker persoonlijk te identificeren omdat er geen persoonlijke informatie of gegevens worden bijgehouden.
   
naam: _gid
Vervaltijd: 1 dag
Functie: Deze 3rd party Google Analytics persistent cookie wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden bij het verzamelen van informatie over de volgende paginabezoeken. Deze cookie helpt ons om te bepalen welke websitegebieden moeten worden verbeterd en met deze _gid cookie is het niet mogelijk voor AA Webdesign om een gebruiker persoonlijk te identificeren omdat er geen persoonlijke informatie of gegevens worden bijgehouden.
   

Vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op

Dat kan telefonisch via 055 - 578 89 69 of via het contactformulier: